REGULAMINY NASZEJ BIBLIOTEKI

  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1.    Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły oraz rodzice naszych uczniów.

2.    Wypożyczać książki/płyty CD wolno jedynie na swoje nazwisko.

3.    Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki/jedną płytę CD (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres do dwóch tygodni. W przypadkach uzasadnionych możliwe jest przesunięcie terminu zwrotu.

4.    Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek/płyt CD jednorazowo.

5.    Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek/płyt CD. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

6.    Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę/płytę CD  zobowiązany jest do odkupienia nowej książki/płyty CD wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

7.    Na okres ferii zimowych i wakacji letnich, uczniowie mogą wypożyczać tylko książki.

8.    Uczniowie kończący szkołę podstawową wszystkie wypożyczone książki/płyty CD zwracają do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza).

9.    W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed jej opuszczeniem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

10. W wypożyczalni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

 REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ PODRĘCZNIKÓW.

Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie. 

1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki i materiały edukacyjne do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I, II, III, IV i V stanowiące własność Gminy Pszów.  

2. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie wypożycza swoim uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową oraz zapewnia uczniom nieodpłatny dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną. Rodzice zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia odbioru podręcznika, gdyż należą one do inwentarza szkoły.

3. Wychowawcy przekazują uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia ich odbioru.

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu podręczników zgodnie z aktualnym cennikiem.  

5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego, rezerwowego podręcznika, a w przypadku jego  braku wykonać sobie kserokopię. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.  

6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).  

7. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

8. Poszczególne części podręczników (materiałów edukacyjnych), począwszy od części pierwszej, uczniowie klas I, II i III otrzymują od wychowawców, którzy wcześniej pobierają je w bibliotece szkolnej.

9. Wypożyczenie kolejnych części podręcznika dla klas I, II i III następuje na podstawie decyzji wychowawcy. Rodzice potwierdzają ich odbiór na pierwszej wywiadówce.  

10. Uczniowie klas I, II i III nieobecni w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej w możliwie najkrótszym terminie.

11. Podręczniki dla klas IV, V i VI odbierają z biblioteki i zwracają wyłącznie rodzice lub opiekunowie, za potwierdzeniem pisemnym.

12. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie ich w okładki nie samoprzylepne, nie pisanie wewnątrz).  

13. Zwrot ostatniej części podręcznika nastąpi w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

                 Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.  

                Podstawa Prawna:

                  Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.

REGULAMIN CZYTELNI

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice  naszych uczniów.

2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

3. Biblioteka prowadzi rejestr uczniów przebywających w czytelni.

4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów wypożyczalni i czytelni.

5. Dostęp do czasopism i książek znajdujących się w czytelni jest wolny, natomiast dostęp do innych zbiorów biblioteki za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

6. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzysta się na wyłącznie miejscu.

7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się nauczycielowi bibliotekarzowi lub dyżurnemu z Klubu Przyjaciół Biblioteki.

8. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi  bibliotekarzowi.

9. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

10. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu będą wyproszeni z czytelni. 

R E G U L A M I N KORZYSTANIA  Z IMIENNEJ   KARTY   BIBLIOTECZNEJ

(KARTY CZYTELNIKA)

1. Aby skorzystać ze zbiorów biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie, należy każdorazowo okazać imienną KARTĘ BIBLIOTECZNĄ (KARTĘ CZYTELNIKA), którą otrzymuje się bezpłatnie.

2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia KARTY BIBLIOTECZNEJ (KARTY CZYTELNIKA) zgłaszamy ten fakt w bibliotece w celu otrzymania duplikatu KARTY BIBLIOTECZNEJ (KARTY CZYTELNIKA).

3. Po wydaniu duplikatu, stara KARTA BIBLIOTECZNA (KARTA CZYTELNIKA), nawet jeżeli odnajdziemy, jest już nieaktualna i należy zlikwidować.

4. Uczeń kończący szkołę podstawową jest zobowiązany zwrócić do biblioteki KARTĘ BIBLIOTECZNĄ (KARTĘ CZYTELNIKA).

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

1.    Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier i zabaw.

2.    Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.

3.    Z komputera można korzystać tylko za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

4.    Korzystać można tylko z zainstalowanych w komputerze programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

5.    Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu oraz przedłożyć kartę czytelnika. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu.

6.    Użytkownik biblioteki może korzystać z programu bibliotecznego MOL, w zakresie program "KATALOG".

7.    Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi bibliotekarzowi wypożyczone programy. Ograniczenie czasowe wynika z faktu posiadania tylko jednego stanowiska komputerowego.

8.    Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

9.    Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.

10. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

11. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

12. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje nauczycielowi  bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu oraz podpisuje się w zeszycie ewidencyjnym, akceptując tym samym regulamin.

13. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza /najczęściej do końca roku szkolnego/.

14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania, wynikające ewidentnie z winy użytkownika, odpowiada /finansowo/ korzystający. Jeśli jest to uczeń niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PSZOWIE

 

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

§ 1. 

1.       Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

2.       Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice naszych uczniów. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie zatrudnienia, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

3.       W bibliotece przechowuje się bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne (ćwiczenia).

 

Rozdział II

Funkcje biblioteki

§ 2. 

1.       Biblioteka:

a)       służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,

 

b)       stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole,

 

c)       jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów,

 

d)       pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

 

e)       pełni rolę dystrybutora bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń). 

 

Rozdział III

Organizacja biblioteki

§ 3.

1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły podstawowej, który:

    a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe     na działalność biblioteki,

   b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie      pracownika.

 

2.       Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni i magazynu książek.

 

3. Na zbiory biblioteki składają się następujące materiały:

a) beletrystyka dla dzieci i młodzieży,

b) wydawnictwa informacyjne,

c) podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,

d) bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne (ćwiczenia),

e) zestaw lektur do języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej,

f) literaturę popularnonaukową i naukową,

g) wybrane pozycje z literatury pięknej,

h) wydawnictwa albumowe,

i) prasę dla dzieci,

j) materiały audiowizualne.

4. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek oraz czynniki środowiskowe, lokalne i regionalne.

5. Rozmieszczenie zbiorów:

 a) literatura piękna – wg przedziału wiekowego czytelnika,

 b) literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD,

 c) lektury do języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej – alfabetycznie wg klas,

d)  księgozbiór podręczny – w czytelni,

 e) multimedia – w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu biblioteki.

6. Czasopisma dla dzieci przechowuje się w bibliotece przez cały rok, czasopisma metodyczne przez pięć lat.

7. Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane  są w czytelni na zajęcia i do pracowni.

 

8.   Pracownicy biblioteki:

a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,

b) biblioteka szkolna może angażować członków Klubu Przyjaciół Biblioteki do prac pomocniczych na zasadach wolontariatu,

c) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

 

9. Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony lub zawieszony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

c)     czas otwarcia biblioteki ustalony jest przez nauczyciela bibliotekarza w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

10. Finansowanie wydatków:

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

b) wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców

c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza Dyrektor Szkoły,

d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

 

 

Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

§ 4. 

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

c) udzielania informacji,

d) prowadzenia zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

f) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym

g)organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

h) przygotowanie uczniów do konkursów czytelniczych, recytatorskich oraz organizowanie konkursów plastycznych

i) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

j) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

k) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

l)      prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa (quizy, gazetki)

ł) diagnozowanie zainteresowań, potrzeb czytelniczych

m)   wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki, w tym bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń),

b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),

d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),

e) organizacji udostępniania zbiorów,

f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.)

g) przeprowadzania skontrum zbiorów biblioteki

h) przekazywania informacji o stanie inwentarza raz na rok.

 

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

d) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeń,

f) doskonali warsztat pracy.

 

4. Biblioteka szkolna współpracuje na bieżąco z:

a)  dyrekcją szkoły, w zakresie planowania i organizacji pracy oraz ustalania budżetu biblioteki,

b) zespołem samokształceniowym humanistów, w zakresie planowania pracy szkoły i realizacji programów doskonalenia,

c) samorządem uczniowskim w zakresie organizacji pracy i życia kulturalnego szkoły i biblioteki,

d) wychowawcami klas, w zakresie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, kształcenia nawyków czytelniczych,

e) nauczycielami przedmiotów, w zakresie organizacji zajęć bibliotecznych, udostępnianie materiałów edukacyjnych na zajęcia przedmiotowe, organizacji wspólnych przedsięwzięć, popularyzacji literatury pedagogicznej, metodycznej, narzędzi edukacyjnych,

f) rodzicami, w zakresie informowania o wpływie czytelnictwa na rozwój dziecka, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz włączania rodziców do imprez czytelniczych

g) innymi bibliotekami, w zakresie wymiany doświadczeń, wypożyczeń międzybibliotecznych, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych, kulturalnych, spotkań autorskich, przekazywania darów, itp.

 

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki czytelników

§ 5.

 

1.     Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2.     Osoby korzystające z biblioteki, zobowiązane są do dbałości o wypożyczone książki.

3.       Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki/1 płytę CD na okres dwóch tygodni, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu. Uczeń przygotowujący się do konkursu/olimpiady może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.

4.     Czytelnik ma możliwość zarezerwowania potrzebnej mu pozycji.

5.       Biblioteka prowadzi rejestr uczniów przebywających w czytelni.

6.     W stosunku do czytelników przetrzymujących książki/płyty CD mogą być zastosowane czynności dyscyplinujące: upomnienie wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.

7.     W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki/płyty CD czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.

8.     W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

9. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory od drugiego tygodnia września do ostatniego dnia każdego roku szkolnego.

10. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały,  w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.

11. Czytelnicy są zobowiązani do dbałości  o wypożyczone materiały.

12. Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie kończący szkołę podstawową zwracają wszystkie wypożyczone książki. Uczniowie pozostałych klas wypożyczający książki na wakacje zwracają je po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Brak rozliczenia się z wypożyczonych książek powoduje wstrzymanie w nowym roku szkolnym korzystania z zasobów biblioteki do momentu zwrotu zaległości.

 

13. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane punkty za aktywność oraz nagrody książkowe na koniec roku szkolnego.

 

§ 6.

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji dyrekcji.

§ 7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania Zarządzenia Dyrektora Szkoły.

 

                                                                                                                                            

 

do góry