REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ (KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ)

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).

 

2.  Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.

 

3. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń.

 

4. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców.

 

5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.

 

6. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnicy zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju.

 

7. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.

 

8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna.

 

9. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponoszą  jego rodzice lub opiekunowie prawni.

 

10.  Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, bądź ważnego paszportu, a także stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik DRASTYCZNIE nie przygotowany do wycieczki może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki.

 

11.  Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców (prawnych opiekunów).

 

12.  Rodzice lub prawni opiekunowie zapewniają dziecku bezpieczeństwo w drodze na i z miejsca zbiórki.

 

 

 

 Zapis regulaminu może ulec zmianie w zależności od charakteru i miejsca wycieczki.

 

do góry