REGULAMIN SU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie

 

Uchwalono na podst. art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)

 

§ 1

 

 1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:

 

1)      na szczeblu klas - samorządy klasowe,

 

2)      na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.

 

 1. Prezydium składa się z następujących funkcji:

 

1)      przewodniczący samorządu,

 

2)      zastępca przewodniczącego,

 

3)      skarbnik,

 

4)      sekretarz,

 

5)      4 członków prezydium.

 

 1. Organy wybieralne samorządu uczniowskiego stanowią: prezydium samorządu uczniowskiego oraz opiekunowie samorządu uczniowskiego.
 2. Wybory do organów samorządu uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.
 3. Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły.
 4. Wybory odbywają się raz w roku szkolnym, w ostatni piątek września.
 5. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada uczniowska komisja wyborcza.
 6. Uczniowska komisja wyborcza składa się z dwóch uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do prezydium samorządu uczniowskiego.
 7. Wybory do władz samorządu uczniowskiego poprzedza kampania wyborcza organizowana przez poszczególnych kandydatów – na dwa tygodnie przed wyborami.
 8. Każda klasa wybiera maksymalnie trzech uczniów, którzy będą kandydować do prezydium samorządu uczniowskiego. Uczniowie ci nie mogą mieć zachowania nagannego i nieodpowiedniego.  
 9. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 10. W skład zarządu samorządu uczniowskiego wchodzi ośmioro uczniów, którzy                     w wyborach otrzymali największą liczbę głosów. Wśród nich ustalane jest, kto obejmie poszczególne funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika. Pozostali czterej członkowie prezydium wspomagają                          i koordynują działania  zarządu samorządu uczniowskiego.
 11. W przypadku uzyskania takiej samej ilości głosów, rozszerza się skład prezydium samorządu uczniowskiego.
 12. Do tygodnia po wyborach, po podliczeniu przez komisję skrutacyjną głosów, wyczytywani są przez szkolną radiolę uczniowie, którzy będą należeli do prezydium samorządu uczniowskiego.
 13. Kadencja prezydium trwa rok.
 14. Każdy członek samorządu uczniowskiego z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji. Na jego miejsce wstępuje osoba, która w wyborach miała kolejno największą liczbę głosów.
 15. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 16. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 17. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 18. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

 

 

§ 2

 

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

a.      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                  i stawianymi wymaganiami;

 

b.      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 

c.       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 

d.      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

 

e.      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

 

 1. Kompetencje rad samorządów klasowych:

 

a.      współpraca z zarządem SU i opiekunem SU,

 

b.      opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw zarządu SU,

 

c.       zgłaszanie propozycji działań dla zarządu SU,

 

d.      kontrolowanie zgodności działań zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły.

 

 1. Kompetencje stanowiące zarządu samorządu uczniowskiego:

 

a.      uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,

 

b.      przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków                      o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

 1. Kompetencje opiniodawcze zarządu samorządu uczniowskiego:

 

a.      opiniowanie dokumentów obowiązujących w szkole,

 

b.      wnioskowanie o nadanie imienia szkole,

 

c.       ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 

d.      ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)

 

e.      wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

 

f.        opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

 

 

 

 

 

§ 3

 

 1. Opiekunów samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Wybory opiekunów samorządu uczniowskiego są równe, tajne, bezpośrednie                     i powszechne.
 3. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
 4. Opiekunowie pełnią funkcję doradczą samorządu, wspierają go w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, inspirują uczniów do działania, pośredniczą                 w relacjach samorządu uczniowskiego z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
 5. Opiekunowie samorządu uczniowskiego uzyskują status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 6. Opiekun samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 7. Kadencja opiekunów samorządu uczniowskiego trwa cztery lata.

 

 

 

§ 4.

 

 1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
 3. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad rady samorządów klasowych i zarządu samorządu uczniowskiego na wniosek przewodniczącego SU, opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków zarządu SU lub rady samorządów klasowych.
 4. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
 5. Niniejszy Regulamin uchwalony został w dn. 9.09.2020r.

 

 

 

do góry