REGULAMINY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PSZOWIE 

 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie działa świetlica, która jest jej integralną częścią. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie od I do VI klasy. Jest ona jedną z form opieki nad dzieckiem i odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Działalność świetlicy dotyczy: wychowania zdrowotnego, społecznego, umysłowego, technicznego i estetycznego.

 

Zadania szczegółowe rozwijane w ramach każdej z tych dziedzin podporządkowane są wspólnemu celowi – jest nim przystosowanie dzieci do życia w społeczeństwie, a zwłaszcza ułatwienie im dobrego startu w szkole.

 

Zadaniem działalności świetlicy szkolnej jest :

 

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej

 • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce

 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej

 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji

 • wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności

 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form w tym zakresie

 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu decyzji i realizacji różnorodnych zadań

 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

 • kształtowanie nawyków higieny i czystości

 • organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej

 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, a w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny

 • współpraca z wychowawcami, pedagogiem, rodzicami.

 

 

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

 

 

 

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 

 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku

 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań

 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

 • wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie

 • podnoszenie kultury życia codziennego

 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych)

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi
  i problemowymi.

 

 

 

II. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

 

 

 

Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej), składanego corocznie w świetlicy do 20 września danego roku szkolnego.

 

 • Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w uzasadnionych przypadkach w późniejszym terminie, ale wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły.

 • Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej są pobierane u nauczycieli świetlicy lub na stronie internetowej szkoły (Załącznik nr 1).

 • Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I – VI, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, dojeżdżających do szkoły, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych.

 • Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i lodowiska.

 • W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców pracuje zawodowo, sieroty oraz z rodzin niepełnych. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

 

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja w składzie : nauczyciele świetlicy, pedagog szkolny.

 

 • W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze nie przekraczające 25 wychowanków. Grupą opiekuje się jeden wychowawca.

 • Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do nauczyciela świetlicy z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

 

III. Założenia organizacyjne:

 

 

 

 • Świetlica jest czynna w godz. 6.30 – 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców.

 • Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.

 • Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska, wynikają one z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów, mogą w razie potrzeby ulegać zmianie.

 • Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.

 • Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

 • Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 • Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły i dobrowolnych wpłat rodziców.

 • Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup materiałów eksploatacyjnych do zajęć (gry, zabawki, materiały plastyczne).

 • W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania
  z telefonów komórkowych i tabletów.

 • Świetlica realizuje także projekty unijne : ,, Owoc w szkole” – oraz ,,Szklanka mleka” przeznaczone dla klas I-V.

 • Integralną częścią świetlicy jest stołówka szkolna, dlatego w czasie

 

przerw obiadowych świetlica jest zamknięta ponieważ nauczyciele pełnią

 

opiekę w jadalni.

 

 • W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję

 

podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

 

IV. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej:

 

 

 

 • Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.

 • Pracownikami świetlicy są nauczyciele, którzy podlegają dyrektorowi.

 • Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli.

 • Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego upoważniony.

 • Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

 • Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów w świetlicy.

 • Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w
  kwestionariuszu zgłoszenia.

 • Rodzice odbierający dziecko w oparciu o zgłoszenie telefoniczne (nie bezpośrednio ze świetlicy) winni podpisać zgodę na samodzielne zejście dziecka na parter bądź plac szkolny.

 • Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na zaopatrzonym w datę i podpisanym przez rodziców piśmie.

 • W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców uczeń nie będzie mógł opuścić świetlicy.

 

 

 

V. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy:

 

 

 

 • organizowanie wychowankom pomocy w nauce

 • przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych

 • organizowanie gier i zabaw ruchowych

 • organizowanie wycieczek i spacerów

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków

 • kształtowanie nawyków higieny i czystości

 • rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności

 • współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

 

 

 

VI. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

 

 

 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia, Statut Szkoły oraz Regulamin Świetlicy.

 

 

 

Wychowanek ma prawo do:

 

 • właściwie zorganizowanej opieki

 • życzliwego traktowania

 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań

 • opieki wychowawczej

 • poszanowania godności osobistej

 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

 

 

Wychowanek jest zobowiązany do:

 

 • przestrzegania regulaminu świetlicy

 • przestrzegania zasad współżycia w grupie

 • współpracy w procesie wychowania

 • pomagania słabszym

 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy

 • ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 

 

VII. Kary i nagrody stosowane wobec wychowanków

 

 

 

Nagrody:

 

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział
w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci:

 

 • pochwały ustnej

 • pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy

 • nagrody rzeczowej

 • dyplomu.

 

 

 

Kary:

 

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu,
dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 

 • upomnienie ustne

 • ostrzeżenie w obecności grupy

 • pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu

 • wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania.

 

 

 

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

 

 

VIII. Dokumentacja świetlicy

 

 

 

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 

 • karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka

 • regulamin świetlicy szkolnej

 • roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej

 • rozkład dnia pracy świetlicy

 • elektroniczny dziennik zajęć

 • dokumenty związane z programami unijnymi

 • dodatkowy zeszyt (dzieci przebywające w świetlicy jednorazowo bez karty zgłoszeniowej)

 • sprawozdania okresowe z pracy świetlicy

 • tygodniowy plan pracy nauczycieli świetlicy.

 

 

 

IX. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej:

 

 

 

 • integralną częścią świetlicy jest stołówka wydająca jednodaniowe, ciepłe obiady od 11.20 do 11.40 i 12.25 do 12.45

 • korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne lub refundowane przez MOPS

 • odpłatność za obiady jest regulowana przez Dyrektora SP 1 w Pszowie

 • odpłatność ta jest pobierana w postaci abonamentu miesięcznego, który należy uiszczać w sekretariacie szkoły najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca

 • zamówienia i opłata za pojedynczy obiad musi być zgłaszana najpóźniej w dniu poprzedzającym ten, w którym dziecko chce skorzystać z posiłku

 • w przypadku nieobecności stołującego się, przysługuje mu zwrot opłaty, proporcjonalnie do liczby dni nieobecnych, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem

 • zwrotu opłat dokonuje się w następnym miesiącu przy opłacie abonamentowej

 • poza posiłkami obiadowymi szkoła nie dysponuje możliwością dożywiania dzieci

 • uczniowie mogą otrzymywać repety po godzinie 12.40, jeśli takie pozostaną

 • za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem i wydawaniem posiłków odpowiada intendent szkolny

 • uczniowie maja prawo do higienicznego i kulturalnego spożywania posiłku

 • spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z ustalonym grafikiem

 • za ład i porządek w czasie posiłku odpowiadają wychowawcy świetlicy

 • korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa

 • w czasie wydawania posiłków nauczycielom pomagają uczniowie z tzw. aktywu świetlicowego, którzy pełnią dyżur przy wydawaniu posiłków i w stołówce

 • uczniowie spożywający posiłek mają obowiązek:

 

- przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze

 

- ubranie wierzchnie i plecak pozostawić poza stołówką

 

- kulturalnie i cicho zachowywać się w stołówce

 

- jeść tylko przy stolikach

 

- po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia i zasunąć krzesło

 

 • zabrania się rodzicom wchodzenia do stołówki

 • regulamin stołówki szkolnej znajduje się w jadalni, świetlicy i na stronie internetowej szkoły

 • pracownikami stołówki są:

 

- kucharka

 

- pomoc kuchenna

 

- intendent.

 

do góry